Regulamin

Regulamin obowiązuje od 28 kwietnia 2010 r.  

1. Regulamin Centrum Kształcenia Praktycznego JBJ obowiązuje wszystkich słuchaczy i absolwentów kursów.
2. Każdy słuchacz JBJ zobowiązuje się przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Kandydatów na kursy obowiązują następujące wymagania przy zapisie na kurs:
3.1 Kandydat jest osobą pełnoletnią (ma ukończone 18 lat).
3.2 Kandydat może być obywatelem obcego kraju.
3.3 Kandydat posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie.
3.4 Kandydat zobowiązany jest uiścić  wpłatę za kurs będącą jednocześnie opłatą wpisową w wysokości 100% całkowitej ceny kursu, w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Jest ona gwarancją rezerwacji kursu.
4. Słuchacze kursów dokonują 1 wpłaty .
5. Wpłata musi być dokonana 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
6. Wszystkie opłaty za szkolenia realizowane są przelewem na konto bankowe BZ WBK 59 1090 1320 0000 0001 1399 0983 Beata Jakobsche Centrum Kształcenia Praktycznego JBJ Piła 64-920 ul. Okrzei 18.
7. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać na adres organizatora kursu (pocztą lub faxem) lub przekazać prowadzącemu szkolenie.
8. Rezerwacja miejsca w grupie danego szkolenia odbywa się na podstawie  wpłaty na konto bankowe JBJ.
9. W przypadku nieskompletowania dostatecznej liczby osób w grupie lub z innych przyczyn niezależnych od JBJ, organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować słuchaczy o nowym terminie szkolenia.
10. W innych przypadkach poza w/w i niezależnymi od JBJ dokonanie wpłaty nie podlegają zwrotowi.
11. JBJ zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i terminu szkoleń, również w trakcie ich trwania.
12. JBJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy słuchaczy pozostawione i/lub zaginione w czasie trwania szkolenia.
13. Materiały szkoleniowe drukowane są w języku polskim. Słuchacze kursów nieodpłatnie otrzymują "Skrypty". Pozostałe materiały dydaktyczne i pomoce naukowe są do nabycia według potrzeb szkolenia.
14. Wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadzone są w języku polskim.
15. Słuchacz może skorzystać z dodatkowych zajęć indywidualnych - konsultacji z wykładowcą, które są dodatkowo płatne. Fakt ten należy zgłosić wykładowcy lub telefonicznie do biura JBJ.
16. Certyfikat ukończenia kursu wydany zostaje po spełnieniu następujących warunków:
16.1 Słuchacz uiścił pełną opłatę za kurs w obowiązującym terminie,
16.2 Słuchacz spełnił warunek 65% frekwencji na zajęciach praktycznych
16.3 Słuchacz spełnił wszystkie wymagania dotyczące programu szkolenia i pomyślnie zdał egzamin końcowy.
16.4 Czas trwania wszystkich kursów podany jest w godzinach edukacyjnych tj. 45 min. Dla przykładu 8h edukacyjnych to 6h zegarowych.
17. Promocji nie można łączyć, dla przykładu promocja na dany kurs + promocja zniżki z ulotką łącznie.
18. Słuchaczy i kursantów w JBJ obowiązuje przestrzeganie ustawy o prawach autorskich:
"Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone! Zabrania się kopiowania, używania i rozpowszechniania materiałów szkoleniowych JBJ w jakiejkolwiek formie, zakresie i celu bez uprzedniego zezwolenia pisemnego ich autorów".
Zabrania się także rejestrowania wszystkich prowadzonych zajęć szkoleniowych na wszelkich nośnikach audio-wizualnych, takich jak np.kamery, aparaty fotograficzne, dyktafony, magnetofony itp.
19. Centrum szkoleniowe JBJ jest zaangażowane w rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych każdego słuchacza. W związku z tym służy im pomocą i radą podczas trwania szkolenia. Umożliwiamy słuchaczom kontakt za pośrednictwem telefonu, faxu, poczty, powstałych podczas szkoleń tematycznych w naszej placówce.
20. Akceptując warunki niniejszego regulaminu słuchacz zobowiązuje się go podpisać na pierwszych zajęciach kursu, pozostawiając kopię dla Centrum Kształcenia Praktycznego JBJ.

Zatwierdzono przez właściciela firmy JBJ

Beata Jakobsche 

Facebook